Subskrybuj: Posty | Komentarze

Co należy wiedzieć o liście płac?

Co należy wiedzieć o liście płac?

Zatrudniając pracowników, pracodawca ma obowiązek wypłacania comiesięcznego wynagrodzenia za pracę. Jego wysokość ustalana jest indywidualnie i widnieje w zapisie umowy o pracę. Jednakże od ustalonej stawki odprowadza się szereg składek i na tej podstawie wylicza się wynagrodzenie netto, czyli kwotę, którą pracownik otrzymuje „do ręki”. Ewidencjonowanie i naliczanie wynagrodzeń pomaga przeprowadzać lista płac.

Lista płac stanowi podstawę rozliczeń z pracownikami, ale nie tylko – jest to także dowód, że pracodawca dokonał rozliczenia z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne, społeczne oraz należycie rozliczył się z zobowiązań wobec urzędu skarbowego. Lista stanowi wykaz wszystkich osób przyjmujących wynagrodzenie w danej firmie wraz z danymi dotyczącymi wysokości wynagrodzenia i wysokością obciążeń dodatkowych – poszczególnych składek.

Czy sporządzanie listy płac jest obowiązkowe?

Sporządzanie listy płac nie jest narzucone pracodawcy poprzez żadne przepisy, natomiast jest bardzo pomocne podczas naliczania wynagrodzeń i porządkuje ich ewidencjonowanie, bowiem zanim zostanie określona wysokość wynagrodzenia, należy przeprowadzić szereg obliczeń. Obowiązkiem pracodawcy jest comiesięczne obliczenie dla każdej osoby zatrudnionej zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz pobranie tejże kwoty z wynagrodzenia i płacenie jej do urzędu skarbowego. Zatrudniający musi także na koniec roku przesłać pracownikowi i urzędowi deklaracje do rocznego rozliczenia podatku. Do jego obowiązków należy obliczanie co miesiąc składek na ubezpieczenie chorobowe, zdrowotne, emerytalne i rentowe, pobranie ich z wynagrodzenia, wpłacenie do ZUS-u i sporządzenie odpowiednich dokumentów. Dodatkowo część pracodawców zobowiązana jest również do obliczania i wypłaty należnych zasiłków.

Warto pamiętać

Na liście płac nie powinni się znajdować pracownicy zatrudnieni w ramach umowy cywilnoprawnej (umowa zlecenie, umowa o dzieło) – uwzględnia ona jedynie osoby pozostające w stosunku do pracy, a więc zatrudnione na umowę o pracę. Należy również pamiętać, że sporządzenie listy płac poprzedza przygotowanie odpowiedniej dokumentacji i obliczeń. Podstawą jej stworzenia są przede wszystkim dokumenty kadrowe i płacowe potwierdzające fakt wykonywania pracy przez każdego pracownika, np. umowa o pracę, ewidencja czasu pracy, lista obecności wykaz godzin nadliczbowych, wykaz prowizji, zwolnień lekarskich, nagród itp.

Jakie informacje zazwyczaj zawiera lista płac?

Ponieważ lista płac nie jest dokumentem regulowanym przez przepisy prawne, nie ma jednego ustalonego jej wzoru, jednakże jest kilka elementów, które powinny w niej się znaleźć:

– nazwa pracodawcy

– oznaczenie listy płac

– okres, którego lista płac dotyczy

– data jej sporządzenia

– data wypłaty wynagrodzeń

– imiona i nazwiska pracowników

– składniki wynagrodzeń (m.in. wynagrodzenie zasadnicze, dodatki, koszty uzyskania przychodu, podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne)

– podpis osoby sporządzającej i akceptującej listę.

Źródło: MDDP – Outsourcing kadr i płac